Statut

<<<<STATUT PDF>>>>


 

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO


„BATORY 18”


w Białymstoku
 


 
Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
 
§1.
Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Batory 18" w Białymstoku, w skrócie MKS „Batory 18” w Białymstoku, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków Klubu.
 
§2
1.  Klub działa na terenie województwa podlaskiego.
2. Siedzibą Klubu jest Publiczne Gimnazjum 18 w Białymstoku.
 
§3.
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
§4.
Klub działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, oraz własnym statutem.
 
§5.
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział 2.
Cel i środki działania.
 
§6.
Celem Klubu jest:
1)    Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2)    Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej.
3)    Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4)    Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5)    Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
6)    Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7)    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8)    Udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwy związek sportowy.
 
§7.
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
 
§8.
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.
 
 
 
Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 
§9.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1)    Zwyczajnych
2)    Wspierających
3)    Honorowych.
 
§10.
1)    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół województwa podlaskiego, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2)    Małoletni, poniżej 16 roku życia, mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 
§11.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)    Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo  o stowarzyszeniach”
2)    Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
3)    Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub
4)    Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
5)    Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 
§12.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
 
§13.
Członkowie wspierający mają prawo do:
1)    Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu
2)    Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu
3)    Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 
§14.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju Klubu. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 15.
Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu może nadać godność Honorowego Prezesa Klubu.
§ 16.
Do obowiązków członków Klubu należy:
1)    Branie czynnego udziału w działalności Klubu
2)    Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu
3)    Godne reprezentowanie władz Klubu
4)    Płacenie składek  w przypadku uchwalenia takiego obowiązku przez Walne Zebranie Klubu.
 
§17.
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1)    Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
2)    Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a)    Umyślnego naruszenia postanowień Statutu
b)    Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku
3)    Działania na szkodę Klubu
4)    Rozwiązanie się Klubu.
 
Rozdział 4.
Władze Klubu.
 
§18.
1.    Władzami Klubu są:
1)    Walne Zebranie Klubu
2)    Zarząd
3)    Komisja Rewizyjna
2.    Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3.    Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
 
§19.
1.    Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3.    Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1)    Z własnej inicjatywy
2)    Na wniosek Komisji Rewizyjnej
3)    Na wniosek przynajmniej 1/3 ogółu członków.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§20.
1.    Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1)    Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
2)    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3)    Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
4)    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5)    Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania Klubu
6)    Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
7)    Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2.    Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3.    W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 
§21.
 
1.    Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2.    Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
3.    Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem i Sekretarzem.
 
§22.
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1)    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2)    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu
3)    Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
4)    Przyjmowanie i skreślanie członków
5)    Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
6)    Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 
§23.
1.    Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością  głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.    Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu
 
§24.
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3.    Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4.    Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1)    Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
2)    Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
3)    Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
4)    Składanie zastrzeżeń  w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
5)    Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
 
§25.
1.    Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, nie działa zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu
2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
3.    Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu  w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
 
§26.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½ pochodzących z wyboru.
 
Rozdział 5.
Wyróżnienia i kary.
 
§27.
1.    Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

§28.
1.    W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
1)    Upomnienia
2)    Nagany
3)    Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
4)    Wykluczenia
2.    Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3.    Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
 


Rozdział 6.
Majątek i fundusze Klubu.
 
§29.
1.    Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.    Na fundusze Klubu składają się:
1)    Składki członkowskie
2)    Darowizny i zapisy
3)    Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi
4)    Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
5)    Dochody z majątku
6)    Inne wpływy.
 
 
§30.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 


Rozdział 7.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.
 
§31.
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
§32.
1.    Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.    Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji, osobę likwidatora oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.